CBD is a dietary food supplement that is intended to supplement the normal diet. It is, according to the law, a concentrated source of one or more vitamins, minerals or other nutrients with a nutritional or physiological effect. This also applies to the CBD oil which is extracted from hemp. However, the many scientific studies that have been done and are based on CBD oil show that this cannabidiol (CBD) has a medical effect. Much of this information can be found on the internet.

& nbsp;

Cannabis oil, CBD oil and Hemp oil

All oil species that are extracted from the hemp plant (cannabis). The big difference is that there are 2 types of hemp plants, an illegal hemp plant and a legal hemp plant also called fiber hemp or industrial hemp. The border of illegal and legal lies at 0.2% THC content. Above the 0.2% THC (“high” effect) the hemp plant is illegal and therefore punishable. Hemp plants with less than 0.2% THC are legal and may be grown as arable crops, also in the Netherlands. In the province of Groningen, more than 2,000 hectares have already been cultivated and in the rest of the Netherlands it is also gaining ground quickly.
Cannabis oil is extracted from the illegal hemp plant and is therefore banned in the Netherlands, it contains more than 0.2% THC. The two other types of oil Hemp oil is pressed from seeds of the legal hemp plant and CBD oil is obtained from the leaves of these plants. Hemp oil is used as an addition for salads and CBD oil is used as a nutritional supplement.
So here is the misunderstanding from the world that CBD oil is also called cannabis oil.

& nbsp;

What does CBD stand for?

The abbreviation CBD stands for cannabidiol. It is a non-psychoactive cannabinoid that can be isolated from hemp or cannabis. However, this substance is not made by the plant itself but is an oxidation product of tetrahydrocannibinol (THC). CBD accounts for about 3-4% of the total of a cannabis extract. THC ensures that a “high” effect occurs when using weed and hash. CBD itself does not take care of these psychoactive effects, but it does influence the effect of THC. CBD may be able to counteract some of the effects of THC, such as anxiety, worsening of memory and psychotic symptoms. CBD is therefore seen as a naturally occurring cannabinoid in cannabis. These are soluble in various biological agents, but not in water. When it is at room temperature, the colorless substance takes the form of a crystalline and that is a solid. Adults and children can use CBD to promote their well-being.

What is CDB oil?

CBD oil is a pure vegetable extract that is extracted from a legal hemp plant. The best extracts are obtained by CO2 extraction of leaves and flowers. Because hemp plants grow quickly, no pesticides and pesticides are used, which means that the extracted extract also has the ECO label. To make the extract more dosable, an oil is often added. The most commonly used oil types are olive oil, hemp seed oil or linseed oil. The percentage of CBD content indicates the amount of CBD present in the product offered. The higher the percentage, the stronger the extract.

The quantity you need varies from person to person and you will have to adjust to your needs in time. A good starting amount is a CBD oil with 4% CBD and 2 x daily 4 drops to take for example in the morning and evening before bedtime. This oil is available in our shop.

& nbsp;

What is a CBD?

CBD stands for Cannabidiol. These are substances that are naturally present in cannabis (hemp) and fall under the collective name cannabinoid. Our body also makes that substance cannabinoid. The endocannabinoid system in our body is involved in many physiological effects. It plays a role in nerves, stress, inner unrest and restless feelings. The system therefore directly affects good sleep (healthy sleep) and the formation of your state of mind. In addition, it plays a role in the restorative capacity of the skin, in the growth of the body, blood pressure and stomach function. The endocannabinoid system is therefore a very important part of your body to function normally. The endocannabinoids and receptors can be found in the brain, organs, connective tissue, glands and immune cells. In each tissue, the cannabinoid system performs certain tasks with the aim of maintaining a stable balance in the body. The endocannabinoid system is often seen as a bridge between body and mind. Much research is still being done on these cannabinoids, but one thing is clear; for our health, a well-functioning cannabinoid system is of great importance. A correct addition of this substance is important.

CBD is een voedingssupplement is een voedingsmiddel dat bedoeld is als aanvulling op de normale voeding. Het is, volgens de wet, een geconcentreerde bron van één of meerdere vitaminen, mineralen of andere nutriënten met een voedingskundig of fysiologisch effect. Dit geldt ook voor de CBD olie wat gewonnen wordt uit hennep. Echter de vele wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn en worden op CBD olie wijzen uit dat deze cannabidiol (CBD) een geneeskundige werking hebben. Veel van deze informatie is te vinden op internet.

 

Wiet olie, CBD olie en Hennepolie

Allemaal olie soorten die gewonnen worden uit de hennep plant (cannabis). Het grote verschil is echter dat er 2 soorten hennepplanten zijn, een illegale hennep plant en een legale hennep plant ook wel vezel hennep of industriële hennep genoemd. De grens van illegaal en legaal ligt bij 0,2% THC gehalte. Boven de 0,2% THC (“high” effect) is de hennepplant illegaal en dus strafbaar. Hennepplanten met minder dan 0,2% THC is legaal en mag als akkerbouwgewas worden geteeld, ook in Nederland. In de provincie Groningen wordt al meer dan 2.000 ha verbouwd en in de rest van Nederland wint het ook snel terrein.
Wiet olie wordt gewonnen uit de Illegale hennepplant en is dus verboden in Nederland, het bevat meer dan 0,2% THC. De beide andere oliesoorten Hennepolie wordt geperst uit zaden van de legale hennepplant en CBD olie wordt verkregen uit de bladeren van deze planten. Hennep olie wordt gebruikt als toevoeging voor salades en CBD olie wordt gebruikt als voeding supplement.
Hierbij is dus het misverstand uit de wereld dat CBD olie ook wel wiet olie wordt genoemd.

 

Waar staat CBD voor?

De afkorting CBD staat voor cannabidiol. Het is een niet psychoactieve cannabinoïde die geïsoleerd kan worden uit hennep ofwel cannabis. Deze stof wordt echter niet door de plant zelf gemaakt maar is een oxidatieproduct van tetrahydrocannibinol (THC). CBD maakt ongeveer 3-4% van het totaal van een cannabisextract uit. THC zorgt ervoor dat er een “high” effect optreed bij het gebruik van wiet en hasj. CBD zorgt zelf niet voor deze psychoactieve effecten maar het heeft wel invloed op de werking van THC. CBD kan mogelijk een aantal effecten van THC tegen gaan, zoals angst, verslechtering van het geheugen en psychotische symptomen. CBD wordt dan ook gezien als een natuurlijk voorkomende cannabinoïde in cannabis. Deze zijn oplosbaar in diverse biologische middelen, maar niet in water. Als het op kamertemperatuur is, dan krijgt de kleurloze stof de vorm van een kristallijn en dat is een vaste stof. Volwassenen en kinderen kunnen ter bevordering van hun welzijn gebruik maken van CBD

 

Wat is CDB olie?

CBD olie is een zuiver plantaardig extract wat gewonnen wordt uit een legale hennepplant. De beste extracten worden verkregen door CO2 extractie van bladeren en bloemen. Doordat hennepplanten snel groeien wordt er geen gebruik gemaakt van pesticiden en bestrijdingsmiddelen waardoor het gewonnen extract ook nog het keurmerk ECO heeft. Om het extract beter dosseerbaar te maken wordt er vaak een olie toegevoegd. De meest gebruikte olie soorten zijn dan olijfolie, hennepzaadolie of lijnzaadolie. Het percentage CBD gehalte geeft aan de hoeveelheid CBD die aanwezig is in het aangeboden product. Hoe hoger het percentage hoe sterker het extract.

De hoeveelheid die je nodig hebt is van persoon tot persoon verschillend en zal je in de tijd moet afstemmen op je behoefte. Een goede starthoeveelheid is een CBD olie met 4% CBD en hiervan 2 x daags 4 druppels te nemen bv. s ‘morgensvroeg en s ‘avonds voor het slapen gaan. In onze shop is deze olie verkrijgbaar.

 

Wat is een CBD?

CBD staat voor Cannabidiol. Dit zijn stoffen die van nature aanwezig zijn in cannabis (hennep)en onder de verzamelnaam cannabinoïde valt. Ook ons lichaam maakt die stof cannabinoïde aan. Het endocannabinoïde systeem in ons lichaam is betrokken bij veel fysiologische effecten. Het speelt een rol bij zenuwen , stress, innerlijke onrust en bij rusteloze gevoelens. Het systeem heeft dus direct invloed op goede slaap (gezonde nachtrust) en de vorming van je gemoedstoestand. Bovendien speelt het een rol bij het herstellend vermogen van de huid, bij de bodgroei, de bloeddruk en de maagfunctie. Het endocannabinoide systeem is dus een zeer belangrijk onderdeel van je lichaam om normaal te kunnen functioneren. De endocannabinoïden en de receptoren zijn te vinden in de hersenen, organen, bindweefsel, klieren en immuuncellen. In ieder weefsel voert het cannabinoïdesysteem bepaalde taken uit met als doel, het handhaven van een stabiel evenwicht in het lichaam. Het endocannabinoïde systeem wordt vaak gezien als een brug tussen lichaam en geest. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar deze cannabinoïden, maar een ding is duidelijk; voor onze gezondheid ie een goed werkende cannabinoïden-systeem van groot belang. Een juiste aanvulling van deze stof is belangrijk.